Obchodné podmienky

1. Základné definície

Zverejnené „Všeobecné obchodné podmienky“ sa riadia ustanoveniami všeobecne platného zákona (č.102/2014 Z.z.) a definujú podmienky v obchodných vzťahoch pre zákazníka (ďalej „kupujúci“) „veľkoobchod“ (SZČO alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri).

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (zákazník) a spoločnosťou ideo s.r.o., IČO: 35884860, Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.31622/B (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené na diaľku prostredníctvom serveru www.ideo.sk.

Právne vzťahy medzi kupujúcim a ideo s.r.o. sa riadia nasledovnými podmienkami alebo zmluvou s ideo s.r.o. a pokiaľ nie je týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

Kontaktné údaje predávajúceho:

ideo s.r.o., IČO: 35884860, Vajnorská 127, 831 04 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.31622/B

DIČ: 2021819041 IČ DPH: SK 2021819041
Prevádzka: Vajnorská 127, 831 04 Bratislava
Telefón: +421 2 2074 1576
Email: objednavky@ideo.sk

Obchodné podmienky sú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti (predávajúceho) ideo s.r.o. (www.ideo.sk). Kupujúci je povinný pred nákupom oboznámiť sa s týmito VOP a súhlasiť s nimi.

2. Základné podmienky spolupráce

Nakupovať vo firme ideo s.r.o. môže :

SZČO (fyzická osoba) alebo právnická osoba (platné ceny „ Veľkoobchod“), ktorá má vo výpise z obchodného registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja. Kupujúci nie je konečný spotrebiteľ a tovar predáva tretím osobám. Správca e-shopu si vyhradzuje právo, zamietnuť registráciu v prípade ak záujemca prekázateľne nepodniká v oblasti výroby reklamy alebo inej činnosti súviasiacej so spracovaním tohoto tovaru, následne na jeho ďalší predaj.

Podmienkou nákupu za ceny „ Veľkoobchod“ je registrácia kupujúceho cez e-shop www.ideo.sk, mailom alebo osobne na kontaktnej adrese: ideo s.r.o., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava

Registráciu schvaľuje správca e-shopu, resp. konateľ firmy ideo s.r.o., a až po schválení má kupujúci umožnený prístup k cenám „Veľkoobchod“ v e-shope www.ideo.sk

Všetky ceny uvedené na stránke www.ideo.sk sú uvedené bez DPH

Akýkoľvek osobný kontakt medzi kupujúcim a predávajúcim je nutné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom:
Telefón: +421 2 2074 1576 / Email: objednavky@ideo.sk

3. Objednanie tovaru alebo služby

Tovar alebo službu je možné objednať: telefonicky, elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom e-shopu (www.ideo.sk) a osobne. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy ( obchodného vzťahu ) a sú považované za záväzné. Kúpna zmluva (obchodný vzťah) vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdená objednávka predávajúcim je považovaná za záväznú pre obe strany.

Kupujúci (zákazník – „Veľkoobchod „) je povinný vo svojej objednávke zadať:

a) obchodný názov, meno a priezvisko kontaktnej osoby
b) fakturačnú adresu prípadne adresu dodania ak je iná ako fakturačná
c) tel. číslo za účelom kontaktovania kuriérom alebo predajcom
d) popis a počet kusov objednávaného tovaru alebo služby
e) spôsob odberu
f) IČO, DIČ prípadne IČ DPH ak je kupujúci plátca DPH
g) e-mailovú adresu (pre potvrdenia objednávok a zasielanie faktúr)

Aktuálne ceny sú vždy uverejnené na www.ideo.sk a sú platné pre všetky spôsoby objednávania tovaru alebo služby. Kupujúci, ktorý nakupuje tovar alebo službu formou osobnej návštevy, má možnosť, pred uzavretím objednávky, resp. nákupom, oboznámiť sa s aktuálnymi cenami priamo na kontaktnej adrese ideo s.r.o. .

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru, ktorá je uvedená na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu www.ideo.sk . Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na potvrdené objednávky uzatvorené pred zmenou ceny.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavy.

Zľavy uverejnené v e-shope www.ideo.sk sa nevzťahujú pre osobný odber tovaru alebo služby v prevádzke pre neregistrovaných zákazníkov (Vajnorská 127, 831 04 Bratislava).

Pokiaľ kupujúci požiada vo svojej objednávke o informáciu o spôsobe plnenia (i čiastočného) objednávky, tieto mu budú poskytnuté automaticky ale len v prípade, že uvedie vo svojej objednávke kontaktný e-mail. Predávajúci nie je povinný za účelom informovania o stave plnenia objednávky kontaktovať kupujúceho telefonicky.

4. Storno objednávky a možnosť vrátenia tovaru

Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek, bez udania dôvodu, pred jej záväzným potvrdením predávajúcim (viď. objednávanie). Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nie je schopný dodržať dohodnuté podmienky dodania uvedené v potvrdení objednávky, ktoré sa považuje za zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikne týmto konaním kupujúceho. Predávajúci má právo uplatniť si náhradu škody a to hlavne vtedy ak bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať tovar, ktorý nebol na sklade predávajúceho, resp. v prípade, ak v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Nárokovateľný storno poplatok predajcom môže byť až do výšky 90% z celkovej ceny objednaného tovaru alebo služby.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

a) nie je možné žiadnou formou objednávku potvrdiť
b) objednávku zaslal kupujúci, ktorý v minulosti zásadným spôsobom porušil obchodné podmienky
c) tovar sa nevyrába alebo už nie je možné ho vyrobiť
d) kupujúci nemá uhradené faktúry predchádzajúcich objednávok v splatnosti

Spoločnosť ideo s.r.o. si vyhradzuje právo ustúpiť od potvrdenia objednávky alebo jej akceptáciu viazať na splnenie osobitnej podmienky.

5. Platobné podmienky

Objednaný tovar, pokiaľ je na sklade, predávajúci posiela kupujúcemu na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty pokiaľ nie je vopred dohodnutá iná forma doručenia. V prípade, že kupujúci si zvolí inú formu platby za tovar ako dobierku, musí akceptovať uhradenie predfaktúry resp. faktúry, ktorá mu je zaslaná v elektronickej forme cez e-mail.

Kupujúci (zákazník – „Veľkoobchod“) môže odoberať objednaný tovar alebo služby bez uhradenia faktúry vopred. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť túto možnosť formy obchodnej spolupráce a teda nie je povinný automaticky udeliť túto možnosť nákupu každému kupujúcemu (zákazník – „Veľkoobchod„).

Splatnosť faktúry je obvykle 7 pracovných dní, na základe dlhodobej obchodnej spolupráce je možné udeliť kupujúcemu (zákazník – „Veľkoobchod„) splatnosť faktúry až 30 pracovných dní. Pri osobnom odbere je možné platiť za tovar alebo služby v hotovosti, platba platobnými kartami je možná len pri osobnom odbere, ktorý je na kontaktnej adrese ideo s.r.o., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava).

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom subjektu ( predávajúceho ) ideo s.r.o. . V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť v zmysle §369 zákona č. 513/91Zb. kupujúcemu účtované penále vo výške 0,05% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania.

Odber tovaru na faktúru môže byť kupujúcemu odmietnutý v prípade, ak nemá vysporiadané všetky záväzky voči predávajúcemu v dobe ich splatnosti.

6. Doručenie tovaru

Doručenie objednaného tovaru alebo služby zabezpečuje predávajúci kuriérskou službou uvedenou na www.ideo.sk, s ktorými má predávajúci uzatvorené partnerské zmluvy o doručovaní zásielok.

Informácie o cenách za prepravu, dostupnosti a možnostiach doručenia sú uvedené v samostatnom bloku s názvom : „Cenník dopravy„, ktorý je zverejnený na www.ideo.sk

Tovar sa považuje za doručený ak bol dopravený na miesto určené kupujúcim.

V prípade, že doručená zásielka je poškodená (obal), je nutné spísať protokol o poškodení zásielky (obalu) s kuriérom (priamo na mieste preberania tovaru), prípadne zásielku od kuriéra neprevziať s tým, že kuriér uvedie v protokole ako dôvod neprevzatia zásielky: „ poškodená“ (bude vyžiadaný podpis kupujúceho do protokolu). Reklamácie poškodeného tovaru prepravou po prevzatí kupujúcim nebude možné neskôr zo strany predávajúceho akceptovať.

V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar (kuriérska služba vždy vopred kontaktuje kupujúceho telefonicky, mailom alebo pomocou sms), náklady, ktoré si vyžiada opätovné doručenie tovaru, znáša v plnej výške kupujúci.

V prípade, keď obal nejaví známky výrazného poškodenia a po rozbalení je tovar viditeľne poškodený alebo neúplný, je potrebné predávajúceho informovať, emailom na objednavky@ideo.sk najneskôr do 24 hodín po prevzatí tovaru. Po uplynutí tejto doby reklamácia úplnosti alebo vád tovaru pre kupujúceho zaniká.

7. Práva a povinnosti predávajúceho

a) na základe objednávky, ktorú akceptoval predávajúci, dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote
b) v prípade doručenia tovaru kuriérskou spoločnosťou zabaliť tovar na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečné doručenie
c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky platné právne predpisy v SR
d) predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
f) predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu

8. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar alebo službu
b) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru predávajúcemu
c) svojím podpisom potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru
d) kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim

9. Záručné a reklamačné podmienky

V zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení neposkytuje predávajúci na dodávaný tovar žiadne záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia (výrobcovia) tovaru a poskytovatelia služieb, pokiaľ je to pri týchto výrobkoch respektíve službách vyslovene uvedené. Inú – dlhšiu – záručnú dobu môže poskytnúť len výrobca alebo predávajúci na základe zmluvy s kupujúcim.

Spolu so zakúpeným tovarom alebo službou dostane kupujúci faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo vznikli zjavne úmyselným poškodením. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky a ani inak poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený, inak poškodený sa rozumie napr. poškodenie, ktoré vzniklo následkom vystavenia tovaru vlhkosti a pod.).

Zo záruky je takisto vyňaté poškodenie, ktoré vzniklo následkom živelnej pohromy. Opotrebovanie a následné poškodenie tovaru, ak sa zjavne jedná o bežné používanie tovaru, takisto nezakladá nárok na reklamáciu tovaru.

Reklamovaný tovar musí predávajúci vybaviť v reklamačnom konaní do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyriešenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť reklamovaný tovar za taký istý, ktorý má rovnaké alebo lepšie parametre a vlastnosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

10. Záverečné ustanovenia

ideo s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.1.2018